Úvodní slovo

Zibohlavy je malá obec s 200 obyvateli ležící asi 5km jihozápadně od Kolína. Založení našeho Sboru dobrovolných hasičů se datuje do roku 1886, kdy na základě usnesení Obecního výboru ze dne 14. února byl ustaven místní sbor. V kronice je krásně staročesky zapsáno „sestoupil se “ – Sbor dobrovolných hasičů v Zibohlavech. Jeho posláním bylo ,,chrániti a hájiti neúnavnou činností, nezištným sebeobětováním a znalostí prací služebných život a majetek svého bližního.“

Kdyby každý konal vážně úkol, který na sebe vzal,
kdyby ducha, rámě, snažně, věrně k celku připínal,
kdo by změřil naši sílu při tom počtu našich hlav,
kdo by námi pohrdati směl – nás nepoznav.

To je úvodní heslo z Pamětní knihy, která byla založena 1. ledna 1905

r. 1886

Rok 1886

Základní vybavení, čtyřkolovou stříkačku od firmy R.A. Smekal včetně 120 m hadic zakoupila obec za 800 zlatých. Potřebnou osobní výzbroj si sbor zakoupil sám. V pamětní knize se ještě uvádějí osobní příspěvky pěti zakládajících členů – Josef Hurt, Václav Bruthans, František Štěpař, Emanuel Mašín a Matěj Havránek z nichž každý věnoval 10 zlatých. Sbor měl patnáct ustavujících členů: Čeněk Skopec – starosta a velitel, Jan Lebeda – místostarosta, Josef Hurt – cvičitel, Emanuel Mašín – jednatel a pokladník, Josef Mašín – hudec (asi trubač), jako řadoví členové: Václav Bruthans, Matěj Havránek, Antonín Vejdělek, František Sixta, Václav Kopáček, František Štěpař, Josef Uher, Josef Prokůpek, Jan Faltín, Ferdinand Matějka. Sbor cvičí při plné účasti každou neděli a často i uprostřed týdne. První ,,výjezd “ k požáru byl 12. září 1886 do dvě a půl hodiny vzdálených Dolních Chvátlin, ti co se nevešli na stroj šli pěšky. Život ve spolku byl velmi aktivní. Sbor pořádal valnou hromadu, čtyři schůze výboru, účastnil se župního sjezdu v Kouřimi a v průběhu roku četné členské schůze. Tak vypadal první rok společné práce.

r. 1887 - 1918

Rok 1887-1918

V dalších letech sbor mimo pravidelných cvičení, pořádá hasičské plesy. Podle potřeby se konají výborové schůze ale především se zaměřuje na obnovu a rozšíření hasebního vybavení, samozřejmostí je účast u požárních zásahů v obci i mimo ni. Nelze pominout rok 1891, kdy se 1. února z dřívějšího národně smíšeného německo-českého ústředí osamostatňuje národnostně jednotná česká Zemská ústřední hasičská jednota království českého, k níž se ihned přihlašuje kolínská župa, jejímž členem je i zibohlavský sbor. Zvláštní zmínku zasluhuje ještě požár z roku 1908, který vypukl uvnitř domu v němž byly děti. S nasazením vlastního života je již v bezvědomí vynesl člen družstva J. Štěpina. Do příchodu lékaře jim bylo poskytováno umělé dýchání. Marně. Zemřely na otravu krve. Přesto odborný postup zachránců byl vysoce oceněn obvodním lékařem dr. Jeníčkem. J. Štěpinovi bylo sborem uděleno pochvalné uznání. Roku 1910 se zásluhou J. Majera z Kolína zakládá divadelní odbor, vybavuje se jeviště za 65 K a ještě týž rok se hraje osm představení.Větší aktivní činnost přerušuje 1. světová válka.

r. 1919 - 1945

Rok 1919-1945

Po válečném období se aktivita místního sboru opět rozrůstá. Za dvacet dva roků po první světové válce se konalo dvacet šest plesů, šest tanečních zábav a šedesát tři divadelních představení. V roce 1923 se poprvé uvádí jako režisér F. Bruthans. Jeho vztah ke kultuře byl mimořádně široký. Je knihovníkem, řečníkem při různých výročích, přednáší nekrology u hrobu při úmrtí členů a od voleb v roce 1936 má vedle starostenství i funkci vzdělavatele. V roce 1926 je založena při sboru i dívčí družina jejíž počáteční stav je deset členek. Proti ohni zasahují zibohlavští hasiči desetkrát, nejvíce při požáru stohů. Druhá světová válka opět ztlumí aktivity, kronika zaznamenává povinnost žňových hlídek a vybavení sboru motorovou stříkačkou. Válka si vzala oběť i řad našich hasičů, byl jím V. Faltín, který se po válce vrací z koncentračního tábora v Terezíně s podlomeným zdravím. První schůze po válce se konala 7. května pod jeho vedením. Pak již jen další stručný zápis, že 2. října umírá. O úctě, které se těšil, svědčí účast na pohřbu více než 100 hasičů ve stejnokroji s celým vedením Okresní hasičské jednoty Kolín.

r. 1946 - 1957

Rok 1946-1957

I když se v poválečných letech vytratila činnost divadelního odboru, sbor se opět formuje a dostává se do popředí života v obci. V roce 1946 odhalují hasiči památník válečným obětem, V. Faltínovy a J. Štěpinovy. Zvláštní zápis je věnován úmrtí člena sboru Josefa Macháčka, který jako výborný organizátor přešel do okresních funkcí, kde byl postupně okresním dozorcem a pak řadu let starostou župy, v níž za své zásluhy obdržel 1. května 1932 diplom, jimž se stal čestným starostou s právem nosit zlatou medaili. U požárů zasahují zibohlavští hasiči dvakrát, jednou v obci a na Pašince.Výborové a členské schůze se konají podle potřeby, narůstá počet hasičských plesů a zábav. V roce 1953 se uvádí nový název sboru: Místní jednota požární ochrany.

r. 1958 - 1989

Rok 1958-1989

Začátkem této doby byl v čele sboru F. Bruthans, jehož činnost přesahovala spolkový rámec a zasahovala do všech okruhů kulturního života v obci. Jeho zásluhou se dává dohromady i soutěžní družstvo, které téměř pravidelně vyhrává okresní soutěže. Sbor se zaměřuje také na práci s mládeží, přibírá nové členy, především ženy a provádí povinné preventivní prohlídky. Zaměření na soutěže se však stává hlavní aktivitou sboru. Téměř pravidelně vítězí v okresnich soutěžích a v roce 1969 dosahuje vrcholu v rámci republiky vítězstvím v Národní soutěži v Praze. Největšího úspěchu dosáhl náš sbor v roce 1977 v italském Trentu, kde se stal absolutním vítězem Mezinárodní soutěže CTIF. Místní hasiči se podíleli i na významných stavbách v obci. V roce 1969- 1970 to byla například výstavba koupaliště, které slouží také jako požární nádrž. V roce 1983 byl dokončen kulturní dům, kde je umístěna hasičská zbrojnice a společenské místnosti. Na této stavbě odpracovali členové sboru i ostatní občané bezplatně 17 000 hodin. V dalších letech byl postaven tenisový kurt a sportovní hřiště. V kulturní oblasti sbor pořádá hasičské plesy, zábavy a různé společenské akce. Dalším milníkem v historii byl rok 1986 kdy se Zibohlavy staly městskou čtvrtí Kolína a samozřejmě oslavy 100. let od založení našeho sboru. Při této příležitosti jsme uspořádali hasičské závody kde jedním účastníků bylo i družstvo z Rimavské Soboty.

r. 1990 - 2009

Rok 1990-2009

Vzhledem k naší vzdálenosti, 4 km od kolínského HZS, nebylo naši pomoci v obci ani okolí dlouho potřeba. Mimochodem v Zibohlavech hořelo naposledy v 1984 v půdním prostoru u Plzáků, včasným zásahem byl ale požár uhašen – asi dobrá prevence. Pomoc byla však potřeba po záplavách v roce 2002. Naši členové odčerpávali vodu ze zaplavených prostor mělnické elektrárny. Každým rokem se účastníme námětových cvičení v rámci 8. okrsku kam patří ještě hasičské sbory Radovesnic I, Lošan, Štítar a naše spolupráce i při ostatních akcích je velmi dobrá. Družstvo se počátkem devadesátých let zaměřuje především na soutěže CTIF, ale nezanedbává ani požární sport. Dohromady se dává i družstvo žen, které je výsledkem dobré práce s mládeží v našem sboru za uplynulých patnáct let. Od soutěže v Berlíně v roce 1993 až po Ostravu v roce 2009 jsme nechyběli na žádné hasičské olympiádě. V poslední době náš sbor dosáhl také na třetí místo v požárním útoku na mistrovství republiky, které se konalo roku 2007 v Plzni. Mužské i ženské družstvo úspěšně reprezentuje naši obec i v kutnohorské hasičské lize, ale pro lepší podmínky k tréninku jsme vybudovali u požární nádrže hasičské hřiště, které stále zdokonalujeme. Každoročně zde v pozdním létě pořádáme i soutěž v požárním útoku ,, Sání babího léta“.S dvouletou přestávkou jsme obnovili tradici hasičských plesů, které se konají v místním ,,kulturáku“.Největší poslední kulturní akcí v Zibohlavech byla výhra v soutěži ,,Dobráci roku“, kdy nám Český rozhlas Region zařídil oslavu za 100 000 Kč. V současné době patří do naší výbavy vozidlo IFA s čerpadlem, dva stroje PS 8, jedna ,,márovka“, která je po renovaci a jedna soutěžní mašina. Jeden stroj PS 12 jsme darovali po záplavách v roce 1997 do Vernířovic v okrese Šumperk.

Závěrem bych jen dodal, že sbor zibohlavských hasičů má v současnosti celkem 84 členů z toho je 26 žen a dovolil bych si použít poslední verš z úvodu naší kroniky.

„…kdo by námi pohrdati směl – nás nepoznav, to jsme my, hasiči ze Zibohlav.“